S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Úvod » Chovateľské potreby » Vtáctvo » DERGALL 100ml


        

DERGALL 100ml

skladom

 

naša cena:
18,50 EUR (Sme platcovia DPH)

do košíka:
  ks  

DERGALL – INOVATÍVNA KONTROLA KLIEŠTIKOVCA KURIEHO Dergall je navrhnutý tak, aby znehybnel klieškovca kurieho (Dermanyssus gallinae) a ďalšie druhy škodcov v hydinárskom priemysle ako sú napríklad lúpavec kurí (Cnemidocoptes mutans ), potemník stajňový (Alphitobius diaperinus ) a iné. Dergall je možné použiť vo všetkých chovných systémoch. Funguje na základe fyzikálneho spôsobu účinku (znehybnenia) a tým eliminuje možnosť rezistencie škodcov pred účinkom produktu. Neobsahuje žiadne pescídy, neurotoxické látky alebo nebezpečné chemikálie. FYZIKÁLNY MECHANIZMUS ÚČINKU Dergall je založený na unikátnej technológii 3D-IPNS™ (3D-Imobilizácia štruktúry polimérnej siete). Pri aplikácii na povrch sa vytvorí vzducho priepustná, trojrozmerná molekulárna štruktúra. Tá zapríčiňuje mechanickú fixáciu škodcov, čo spôsobuje výrazné zníženie ich populácie počas 70 hodín po aplikácii. Dergall nenarušuje fyziologické procesy cieľových článkonožcov. NÁVOD NA POUŽITIE Dergall by mal byť aplikovaný použim ručného alebo mechanického postrekovača. Aplikácia by mala byť vykonaná v noci približne 60 minút po vypnu všetkých sveel, v čase keď sú všetky vtáky v pokoji. V tomto čase je akvita parazitov najvyššia. Pre získanie požadovaného roztoku treba postrekovač naplniť vodou a následne pridať požadované množstvo Dergallu. DÔLEŽITÉ! PO ZRIEDENÍ POUŽITE ROZTOK V POSTREKOVAČI DO 6 HODÍN! APLIKÁCIA V BATÉRIOVÝCH SYSTÉMOCH Dergall by mal byť aplikovaný v 1 % koncentrácii (10 ml Degrallu / 1 liter vody), v množstve 100 ml/m². POČIATOČNÁ APLIKÁCIA Počiatočná aplikácia je odporúčaná v noci. Jedno ošetrenie je postačujúce. Následná aplikácia by mala byť uskutočnená o 7 dní neskôr ale najneskôr do 10 dní po počiatočnej aplikácii. Následnú aplikáciu je ež potrebné vykonať počas noci. Postačuje jedno ošetrenie. V prípade potreby zachovania nízkej úrovne zamorenia, opakujte aplikáciu každých 30 dní. APLIKÁCIA NA MIESTACH CHOVU NA PODSTIELKE Dergall by mal byť dôkladne aplikovaný v 1 % koncentrácii (10 ml Degrallu / 1 liter vody) na celú zamorenú oblasť a to vrátane prasklín, trhlín, miest hniezdenia, dopravníkových pásov, atď. POČIATOČNÁ APLIKÁCIA Na všetkých miestach výskytu klieškovcov ( napr. vo vnútri chovných klietok) aplikujte Dergall v 1 % koncentrácii v dávke 100 ml / m². Následná aplikácia by mala byť uskutočnená o 7 dní neskôr ale najneskôr do 10 dní po počiatočnej aplikácii. Ďalšie aplikácie záležia od stupňa zamorenia. V prípade potreby zachovania nízkej úrovne zamorenia, opakujte aplikáciu každých 30 dní ĎALŠIE ODPORÚČANIA Dergall by mal byť aplikovaný 4 dni po vyčistení hydinárne a po zavedení nového kŕdľu vtákov do hydinárne. Dergall by nemal byť používaný skôr ako 30 dní po aplikácii kremeliny (amorfný oxid kremičitý). KONTRAINDIKÁCIE Neaplikujte v prítomnos chorých alebo zmrzačených zvierat. Skontrolujte, či je v mieste aplikácie počas aplikácie zabezpečené dostatočné vetranie. Nepoužívajte v slabo vetraných priestoroch a ak je teplota vyššia ako 35 C. OSOBNÁ OCHRANA Ak je Dergall zriedený s vodou na 0,6% koncentráciu, zriedený prípravok nespôsobuje podráždenie očí a dýchacích ciest. Koncentrát Dergall spôsobuje podráždenie. Pozri dolu uvedené nebezpečenstvo. Produkt používajte podľa návodu na použie. Nepoužívajte na iné účely ako je uvedené. Pred použim si prečítajte etiketu. NEBEZPEČENSTVO: H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí. H332 – Škodlivý pri vdýchnu. H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. P101 – Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo eketu výrobku. P102 – Uchovávajte mimo dosahu de. P261 – Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P337 + P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad. Zákaz opakovaného použia obalu. Pracovný roztok: v prípade zriedenia s vodou v 1% koncentrácii, roztok nespôsobuje podráždenie očí alebo dýchacích ciest. Nebezpečná látka: kopolymér - Heptamethyltrisiloxan modifikovaný polyalkylenoxidom (CAS: 67674-67-3) V prípade núdze, kontaktujte Národné toxikologické informačné centrum, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie FNsP akad. L. Dérera, Limbová 5, 833 05 Bratislava: Tel: +421 (0)2 5477 4166. Tento produkt nepodlieha kontrole na základe nariadenia o biocídnych výrobkoch (528/2012/EC). Dergall je pod registrovanouochrannou známkou spoločnosti ICB Pharma. Formulácia Dergall je chránená patentom. SKLADOVANIE: skladujte pri teplote 0- 30 C. ICB Pharma Tomasz Świętosławski, Paweł Świętosławski Spółka Jawna, 10 Lema Street, 43-602 Jaworzno, POLAND, Tel.+48 32 745 4701 Distribútor: EKOLAS SK, s.r.o., Paderovce, Poľná 11/2, 919 30 Jaslovské Bohunice, Slovenská republika,

MjkyNzc