S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

» Predaj e-shop

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Prevádzkovateľ: Zlatica Blaškovičová - NADAVA

                         veľkoobchod záhradkárskych potrieb

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Hlavná 32, Dvory nad Žitavou 941 31, IČO: 32 790 830 zapísaný

v ŽR OU Nové Zámky, reg: Žo-2002/01641/00002, 851/2002

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: nadava.dvory@gmail.com

Účel spracúvania: Predaj tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií, registrácia a prevádzka e-shopu,

Právny základ spracúvania: Spracovanie osobných údajov je:
⦁    v prípade predaja tovaru prostredníctvom e-shopu, registrácie a prevádzky e-shopu nevyhnutné pre plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)
⦁    v prípade vybavovania reklamácií nevyhnutné pre plnenie zákonných požiadaviek podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR
⦁    v prípade registrácie na e-shope oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa:
Zvýšenie kvality obchodných služieb smerom k registrovanému zákazníkovi v podobe získania prehľadu o histórii objednávok, o stave aktuálnej objednávky.

Príjemcovia / Kategórie príjemcov: kuriérske a prepravné spoločnosti zabezpečujúce dodávku tovaru zákazníkovi,  servisní partneri, dodávatelia, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií, poskytovatelia software,  orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti firmy.

Doba uchovávania: počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar, počas registrácie v e-shope.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii: Nevykonáva sa.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.
Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Dotknutá osoba má tiež PRÁVO NAMIETAŤ proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, vrátane namietania proti profilovaniu.

V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže

⦁    nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo

dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

Zlatica Blaškovičová

    majiteľka

NDU4MTU